Tate McRae Think Later nyereményjáték-szabályzat

AZ ÚJ ALBUMOT ITT TUDOD MEGHALLGATNI

1.         A Játék és a Szervező

Jelen szabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) a Hear Hungary Kft. (székhely: 1119 Budapest, Allende park 12. IV. 13., adószám: 24359353-2-43, cégjegyzékszám: 01 09 173426) (továbbiakban: Szervező) által kezelt és karbantartott Sony Music Hungary Facebook, Instagram és TikTok oldalon, illetve a Music Daily https://musicdaily.hu/ illetve annak Facebook, Instagram és TikTok oldalán (továbbiakban Médiapartner) futó nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik, az alábbi feltételekkel.
  

2.         Kik vehetnek részt a Játékban?

2.1.      A Játékban részt vehet minden magyarországi lakcímmel rendelkező, 16 éven felüli és cselekvőképes, természetes személy (a továbbiakban: Játékos), aki érvényes regisztrációval rendelkezik az Instagramon vagy TikTokon.

2.2.      A Játékban a Szervező és Médiapartner dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

2.3.      A Játékos a Játékban való részvételével egyidejűleg visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Játékban részt kíván venni, a Játékszabályzatot pedig teljeskörűen megismerte, az ebben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Játékban a részvétel az adott Játék kiírása szerinti első aktivitással (képernyőfotó elhelyezése saját Instagram vagy TikTok felületén) kezdődik.

2.4.      Egy Játékos csak egyszer vehet részt a Játékban.

2.5.      A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
  

3.         A játék időtartama, menete

3.1.      A játék időtartama: 

2023. december 08. 18.00 – 2023. december 28. 24.00

3.2.      Sorsolás: 

2023. december 29. 12.00 a Médiapartner telephelyén

3.3.      Eredményhirdetés:

2023. december 29. 18.00 a Music Daily social media felületein

3.4.      Nyertesek száma:

1+5 fő

3.5.      Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a 

nyereményre, a  https://musicdaily.hu/ oldalra illetve a Sony Music és Music Daily social media felületeire kikerülő játékfelhívásban foglaltaknak maximálisan eleget kell tennie, azaz meg kell hallgatnia Tate McRae december 8-án megjelenő új „Think Later” című zenei albumát, és a neki leginkább tetsző dalról az adott média lejátszó alkalmazásban (Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, stb.) készítenie kell egy képernyőképet, melyet azután ki kell tegyen saját Instagram vagy TikTok felülete egyikére a #TateMusicDaily hashtag használatával és a Music Daily megjelölésével (@musicdailyhu) egy publikus, bárki által látható posztban (és opcionálisan hozzáadhatja az adott dal részletét is zenének a poszthoz). A Nyerteseket sorsolás útján választjuk ki azok között, akiknek a posztja a sorsolás időpontjáig nem kerül eltávolításra.

4.          Nyeremények, Nyertes

4.1.      Nyeremény: 

1 db páros, álló helyre szóló koncertjegy Tate McRae 2024. május 13-án, a bécsi (A) Gasometerben megtartandó koncertjére

5 db Tate McRae: Think Later album CD-n

4.2.      Nyertes: 

Azok a Játékosok (6 fő), akiket sorsolás útján választunk ki.

4.3.      A nyeremény készpénzre nem váltható át. 

4.4.      Pótnyertest nem hirdetünk.

4.5.      A nyeremény más magánszemélyek számára 1 alkalommal átruházhatók, a Szervező előzetes, írásbeli értesítését követően, amennyiben a Nyertes nyereményét nem tudja vagy nem szeretné saját maga számára átvenni. Az átruházás a Szervező és a Nyertes egyeztetésén és közös megegyezésén alapul. 

4.6.      A Nyereményként kisorsolt eseményen történő részvételhez szükséges utazási és minden, a  belépőjegyen felüli egyéb költségeket a Nyertes maga viseli. A CD-ket Szervező saját költségén postázza a többi Nyertesnek. A nyeremények után fizetendő adókat/járulékokat Szervező fizeti.
   

5.         A Nyertes értesítése

5.1.      Az eredményhirdetést követően a Nyertesek nevét Facebook/Instagram/TikTok posztban tesszük közzé a Music Daily social media felületein, amely közzétételhez a Felhasználók a Játékban történő részvétellel hozzájárulnak, illetve DM üzenetben is értesítjük őket azon a felületen, ahová a képernyőképet posztolták.

5.2.      A Nyertes az általa tévesen szolgáltatott adatokból, vagy az Instagram/TikTok fiókjának üzenetfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőriznie.

6.         Kizárás
 

6.1.      Ha olyan Felhasználó játszik vagy nyer, aki a Játék szabályait megszegi, vagy a jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

6.2.      A Játékból kizárásra kerülnek továbbá azok a Játékosok, akik etikátlan magatartást tanúsítva nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással próbálják növelni, és ezzel a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevő nyerési esélyeit csökkentik. A Játékból való azonnali hatályú kizárást von maga után bármilyen (számítógépes) manipuláció, tömegesen generált accountok létrehozása, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartás vagy annak megalapozott gyanúja.

6.3.      A Játékból kizárásra kerül az a Játékos, aki kommentjeivel sérti a Szervező és Médiapartner jogát, jogos érdekeit (ilyennek minősül az is, ha a Játékos más személy, személyek vagy társadalmi csoportok jogát, jogos érdekét sértő megjegyzéseket, kommenteket tesz közzé).

7.         A Szabályzat módosítása

A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának a jogát. A Szabályzat módosításáról a Szervező a Sony Music Hungary Facebook oldalának üzenőfalán keresztül értesíti a Játékost.

8.         A Szervező felelőssége

A Szervező nem szavatolja a Játék szünetmentességét, a Játékot bármikor, bármilyen okból felfüggesztheti, megszüntetheti.  Az internetszolgáltató, a social media applikáció vagy a Facebook/Instagram/TikTok műszaki hibájából eredő károkért való felelősséget a Szervező kizárja. A Szervező a Játék működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására .törekszik, de azokért kizárja felelősségét. A Szervező kizár minden kártérítési, kártalanítási igényt a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

9.         Egyéb rendelkezések

9.1.      A Szervező kijelenti, hogy a Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

9.2.      A jelen Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók.

9.3.      A Játék független a Facebooktól, Instagramtól és TikToktól, a Facebook az Instagram és a TikTok abban nem vesz részt, azt nem támogatja.

9.4.      Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot indokolt esetben bármikor visszavonja vagy feltételeit megváltoztassa.

9.5.      A Szervező döntése minden Játékban végleges, mely ellen a Szervező jogorvoslatot, felülvizsgálatot nem biztosít.

10.       Adatkezelés és adatvédelem

A Szervező és a Médiapartner a Játékkal kapcsolatban végzett adatkezelés tekintetében az alábbi linken található adatvédelmi tájékoztatást teszi közzé, összhangban az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.): http://www.hearhungary.hu/adatvedelem/  

https://musicdaily.hu/adatkezeles

Ez a Szabályzat elérhető a https://musicdaily.hu/tatemcraeszabalyzat/ linken.

Utolsó módosítás dátuma: 2023.12.07.